Versie 9.9: samenvatting nieuw, verbeterd en opgelost

Een nieuwe versie van Intramed: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen. In deze versie zijn vooral weer wijzigingen gedaan op het gebied van gebruikersgemak. Zo is onder meer de wizard "Plannen van een afspraak" aangepast en verder geautomatiseerd; inclusief werken met disciplines en expertises. Ook de mogelijkheden van de aanmeldingenlijst zijn uitgebreid. En er kan voortaan volgens de LH-standaard gedeclareerd worden. Zie de "Nieuwe mogelijkheden".

In de lijst onder de nieuwe mogelijkheden vind je nog "Kleinere uitbreidingen en verbeteringen" die in deze versie zijn toegevoegd. Tot slot zijn weer een aantal knelpunten bij dagelijks gebruik opgelost. Een beschrijving vind je in de lijst "Oplossingen".

Warning

Wij raden zeker aan om voorafgaand aan het updaten een veiligheidskopie te maken. Zelfs in het zeer speciale geval dat er iets bij de conversie fout gaat, kunnen de actuele gegevens weer worden teruggezet.
Intramed Online gebruikers hoeven geen extra veiligheidskopie te maken. Hun gegevens worden al drie keer per dag geback-upt.
Heb je nog archieven in Intramed, open dan na elke update die archieven zodat deze ook worden geconverteerd (via menu [Systeem], [Archief], [Bekijk archief...]).

Nieuwe mogelijkheden

Tip

De nieuwe mogelijkheden zijn ook als e-releasenotes beschikbaar (filmpjes). Klik op je beroepsgroep en de bijbehorende nieuwe mogelijkheden worden getoond. Vervolgens klik je op een onderwerp dat als filmpje (met geluid) gedemonstreerd wordt.
                                             
Klik hier om de e-releasenotes online te bekijken.
Of klik hier om de e-releasenotes te downloaden als zip-bestand. (Let op: als je op de link klikt, start direct het downloaden van het zip-bestand.)

In Intramed kun je voortaan de disciplines binnen jouw praktijk registreren en per medewerker vastleggen. Vervolgens kunnen ze bijvoorbeeld bij het plannen van afspraken gebruikt worden. Meer...

De wizard "Plannen van een afspraak" is aangepast voor meer gebruiksgemak. Meer...

Daarmee samenhangend is ook het werken met de aanmeldingenlijst verbeterd. En bovendien zijn daar nu mogelijkheden ingebouwd om de aanmeldgegevens aan te kunnen passen. Meer...

Als in het rooster van een therapeut staat dat hij op de praktijk werkt, was het niet mogelijk om een thuisbehandeling in te plannen. Voortaan is dat wel mogelijk. Meer...

Onder andere podotherapie-, huidtherapie- en sommige fysiotherapiepraktijken verkopen hulpmiddelen zoals braces. Hiervoor is de LH-standaard (LH-307/308 versie 5.2) opgenomen in Intramed. Meer...

Kleinere uitbreidingen en verbeteringen

Intramed functie

Omschrijving uitbreiding / verbetering

BIG-nummer op nota's

In ontwerpen voor nota's kun je het veld "BIG-nummer declarant" opnemen. De declarant is dan degene, die in de behandelserie is ingesteld als "Behandelaar". Of degene, die bij de medewerker (tabblad "5. Declareren") is ingesteld als declarant.

In een nota-ontwerp van het soort nota "Per declaratieregel" kun je ook in het gebied "Details" de velden "BIG-nummer behandelaar" (= behandelaar uit de behandelserie) en "BIG-nummer behandeld door" (= behandelaar uit de behandeling) opnemen.
Dit is bijvoorbeeld nodig bij MSZ. Daar is er in zekere zin sprake van een hoofdbehandelaar/regiebehandelaar en medebehandelaren. De hoofdbehandelaar (ook wel regiebehandelaar) is altijd de behandelaar uit de behandelserie (DBC). In de details kun je dan de BIG-nummers van de medebehandelaars opnemen. 

Codelijst Medisch specialistische zorg

Omdat de term "discipline" voortaan breder gebruikt wordt (zie de nieuwe mogelijkheden), heeft het veld "Discipline:" in codelijsten van het soort prestatiecodelijst "Medisch specialistische zorg" een andere naam gekregen. Het veld op tabblad "2. Instellingen" heet nu "Discipline medisch specialistische zorg".

Declareren

 • Om verschillende redenen kan een verwijs- of paramedische diagnosecode nog niet ingevuld zijn. Eigenlijk wil je, dat alleen zittingen met een ingevulde verwijs- of paramedische diagnosecode gedeclareerd worden. Want daardoor zal het percentage afwijzingen op declaraties aanzienlijk verminderen. En het scheelt ook kosten bij D-Pay gebruikers.
     
  Voortaan worden behandelseries / declaratiemomenten waarin geen verwijs- of paramedische diagnosecode is ingevuld, overgeslagen bij het opbouwen van een verzamelstaat. Hetzelfde geldt als de verwijs- of paramedische diagnose gevuld is met "000000" (wat eigenlijk hetzelfde is).
       
 • Wanneer een behandeling of declaratiemoment de status "Gedeclareerd" heeft, dan mogen de verwijs- en paramedische diagnosecodes niet meer gewijzigd worden. Probeer je dat wel, dan zie je de volgende foutmelding: ''Van behandelseries waarop reeds gedeclareerd is mogen de verwijs- en paramedische diagnosecodes niet meer gewijzigd worden."

JeugdGGZ

 • JeugdGGZ declaraties werden inhoudelijk afgekeurd om technische regel TR319 op DeclaratiePeriode/Einddatum en op ProductPeriode/Einddatum. Dit is opgelost; voortaan wordt bij het controleren of een "behandelserie declaratiemoment" declareerbaar is, ook rekening gehouden met de afsluitdatum van de behandelserie. Die moet kleiner of gelijk zijn aan de einddatum van de declaratieperiode.
 • Het ging soms niet goed bij het declareren van declaratiemomenten. Bijvoorbeeld: in een proefdeclaratie waarin alleen in de 1e en 5e maand maar iets te declareren was, werden toch alle declaratiemomenten tot en met de 5e maand gedeclareerd en de bedragen bij elkaar opgeteld. Na de definitieve declaratie ( wel met het juiste bedrag) werden alle declaratiemomenten tot en met de 5e maand op "Gedeclareerd" gezet. Dit is opgelost. In de proefdeclaratie worden weer de correcte prestaties en tarieven getoond.
 • In declaraties werd in bepaalde gevallen een verkeerd geleverd volume opgenomen. Dit is aangepast.
 • Bij bepaalde data ging het bepalen van de maandperiode niet goed. dit is opgelost.
 • In bepaalde gevallen werden Jeugdhulp stopberichten afgekeurd. Ook dit is opgelost.

LDF/LDK export

Bij een LDF/LDK moet je onbekende meetinstrumenten (meetinstrumenten zonder KNGF-versie) kunnen exporteren met de KNGF-code 999.

Voortaan kunnen:

 • meetinstrumenten zonder KNGF-versie zonder versienummer verstuurd worden,
 • meetinstrumenten zonder KNGF-code niet worden geëxporteerd.

Bij een aantal meetinstrumenten wordt hierom in het veld KNGF-code de waarde 999 ingevuld, zodat deze met 999 worden geëxporteerd. Bij een aantal andere meetinstrumenten zal de geldende KNGF-code worden ingevuld.

LDK-export

 Meetinstrumenten worden niet opgenomen in de LDK-export, als er bij de medewerker geen BIG-nr is ingevuld! Dit is niet duidelijk na de export, omdat die meld dat de export succesvol was. In een volgende versie zal dit eerder gemeld gaan worden.

                                 

Voor de LDK-export wordt een xml bestand gemaakt. Als de optionele velden "Nevenpathologie" en "Recidief" niet gevuld zijn, worden zij als afwezig beschouwd en wordt het bestand afgekeurd. Voortaan zullen de velden "Nevenpathologie" en "Recidief" als "nil" worden opgenomen in het exportbestand wanneer deze velden niet gevuld zijn in het dossier. Daarmee voorkomen we de afkeuring.

Managementinfo: fout "Managementinformatie aantal komt al voor met"

Voortaan wordt bij het verzamelen van de managementinformatie geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en kleine letter voor de "prestatiecode" en "Prestatiecode Gestart als". Hierdoor ontstaat er geen foutmelding meer wanneer deze informatie wordt opgeslagen.

Medewerker

Het veld "Automatisch persoonsgegevens ophalen" op tabblad "3. Instellingen" is voortaan alleen zichtbaar als:

 • de medewerker daar het recht op heeft (zie ook het punt: "Recht op opvragen BSN");
 • er een SBV-Z online dienst aanwezig is.

Diverse nummers niet meer handmatig in te voeren of te wijzigen

Medewerker: personeelsnummer

Van veel handelingen in Intramed worden logbestanden bijgehouden. Zo kun je bijhouden en terugvinden, wie zaken heeft geregistreerd of gewijzigd. Maar: bij elke verandering van nummeringen van medewerkers en dergelijke werd het hele log-bestand bijgewerkt. Dat kon veel tijd kosten en ook belangrijk: tijdens dat bijwerken konden geen andere handelingen gelogd worden. Daardoor kon ongewenst veel vertraging ontstaan.

Dit is opgelost door de volgende nummers automatisch toe te kennen en niet meer handmatig in te stellen / te wijzigen te maken:

 • Arts
 • Codelijst
 • Crediteur
 • Instelling/adres
 • Medewerker
 • Patiënt
 • Verrichtingcode: dit kan tijdens het toevoegen wel worden ingevuld, maar nadat dit eenmaal bewaard is, voortaan niet meer worden gewijzigd.
 • Verzekeraar
 • Zorgproduct

Bij medewerkers is het veld "Medewerkernr:" hierdoor niet meer te gebruiken om het personeelsnummer in te voeren. Bovendien kon je hier maar maximaal 5 cijifers invoeren.
Daarom is bij medewerkers om tabblad "2. Overig/Postbussen" een nieuw veld "Personeelsnummer: toegevoegd  (maximaal 15 cijfer/letters).

 Het personeelsnummer kan geëxporteerd worden via een export "Patienten/Behandelingen".

 In de medewerkerslijst wordt bij de conversie naar Intramed 9.9 de kolom "Personeelsnr" toegevoegd. Hierin kun je sorteren op personeelsnummer.

Recht op opvragen BSN

Om persoonsgegevens op te mogen halen, moet een medewerker daar rechten toe hebben. In de gebruikersgroep kun je die rechten instellen op tabblad "2. Acties", rubriek "BSN". Er zijn drie acties voor het opzoeken en controleren van de patiënt met behulp van BSN of andere gegevens: "Controleer WID", "Opvragen persoonsgegevens" en "Opvragen/Verifiëren BSN".

Deze moesten elk apart aangevinkt worden. Het gebruik van deze drie valt voortaan onder één toestemmingsvinkje "Opvragen BSN".

   Bij het converteren wordt dit nieuwe veld aangevinkt als er minstens één van de "oude" acties aangevinkt was.

Verslagleggingsrichtlijn revisies 

Een conversie van een verslagleggingsrichtlijn is voor gebruikers heel ingrijpend. Vandaar dat verslagleggingsrichtlijn ontwikkelaars ook revisies uitbrengen; revisies vergen geen aanvullende handelingen door gebruikers. Maar in een revisie kon je geen bestaande onderdelen in een formulierset, of een gekoppelde berekening van formuliervelddefinities wijzigen. Dat kan nu wel.

Bij het importeren van een richtlijn revisie over een bestaande versie wordt voortaan per geïmporteerde formulierset:

 • eerst de aanwezige formulierset-items verwijderd,
 • en daarna worden de items uit het importbestand ingelezen.

Specifiek voor verslagleggingsrichtlijn ontwikkelaars 

In een verslagleggingsrichtlijn kun je voortaan velden toevoegen, waarin gekoppeld kan worden met tussenmetingen. Met een veld met als bron "Ander formulierveld tonen" kun je naar een bepaald formulier verwijzen. Daarvoor zijn de eigenschappen van die bron uitgebreid. Deze heeft nu de keuzes "Laatste formulier", "Eerste formulier", "Dit formulier" en "n-de formulier".

Als voor "n-de formulier" is gekozen, zie je een extra veld waar het gewenste volgnummer ingevuld kan worden.

Voor het bepalen van het n-de formulier worden sub-formulieren van het huidige formulier meegeteld. Formulieren lager (hoger volgnummer) in de verslaglegging worden genegeerd. Als het n-de formulier niet aanwezig is, wordt er geen waarde teruggegeven.

 Deze keuze en nieuwe veld zijn beschikbaar bij de eigenschappen van velden met bron "Ander formulierveld tonen" en bij velden met bron "Invoer" bij "Default overnemen".

 Het nieuwe veld waarin het gewenste volgnummer ingevoerd kan worden kan ook in een revisie gewijzigd worden.

Wizard Audits klaarzetten

Het vullen van het tabblad met verzekeraars duurde lang in de wizard "Audits klaarzetten". Er bleek niet handig genoeg gefilterd te worden. Dit is aangepast en daarmee is de snelheid van de wizard sterk verbeterd.

Intramed Mobiel functie

Omschrijving uitbreiding / verbetering

Sessiejournaals invoeren in Intramed mobiel

De javascriptcode voor formulieren is al afgescheiden naar losse bestanden die door Intramed Mobiel gebruikt kunnen worden. De code in de bestanden wordt alleen maar eenmalig uitgevoerd bij het laden van een pagina. In Intramed Mobiel is dat te vroeg. Dit is opgelost.

Oplossingen

Mede dankzij de oplettendheid van gebruikers zijn enkele problemen opgelost. Het gaat hierbij om:

Intramed functie

Probleem en oplossing

Behandelseries

 • Als je via menu [Bestand], [Behandelseries] de lijst behandelseries filterde op de status "Afgesloten", je opende vervolgens een willekeurige behandelserie en heropende deze via "Opnieuw openen", dan zag je een access violation. Deze treedt voortaan niet meer op.
 • Als je een behandelserie afsloot, werd er soms een foutmelding "gewijzigd door andere gebruiker" gegeven. Dit is opgelost.

JeugdGGZ

 • Als er nog activiteiten werden geregistreerd op tabblad "4. Activiteiten" in de behandelserie nadat alle momenten gedeclareerd waren, konden deze activiteiten niet meer worden gedeclareerd. Dit omdat ook declaratiemomenten met een netto bedrag van 0,00 opgenomen werden in het declaratiebestand en er dus geen declaratiemomenten meer beschikbaar waren. Dit is opgelost:
  • Cliënten worden voortaan pas opgenomen in het declaratiebestand, wanneer er minstens 1 declaratieregel is met een totaalbedrag (ex btw) ongelijk aan 0.
  • Declaratieregels met een totaalbedrag (ex btw) 0 zullen niet worden opgenomen in het declaratiebestand.
   Deze wijziging is gedaan voor de JW303 versie 2.2 en 2.3.
  • Declaraties met declaratiestandaard GeestelijkeGezondheidszorgJW303V2x en een "Bedrag Netto" gelijk aan 0 worden direct afgehandeld (en daarmee verplaatst naar het laatste tabblad van het scherm "Online declareren").

  Om alsnog activiteiten te registreren, heropen je de behandelserie. Daarna sluit je de behandelserie en staat deze weer klaar voor declareren.

 • Vanuit een jeugdGGZ declaratiebestand kon de patiënt niet gevonden worden als het een XML-bericht betrof. Het ging fout omdat de geboortedatum niet correct werd gelezen. Dit is opgelost.

Importeren verslagleggingsrichtlijnen

Wanneer er een richtlijn werd geïmporteerd met een conversie van een onbekend formuliernummer, trad een fout op. Dit is opgelost.

Prestatie verhoging

Door diverse aanpassingen is de snelheid van werken met Intramed weer verbeterd. Hieronder valt ook het declareren van declaratiemomenten en het uitvoeren van een export "Patiënten/behandelingen".

Spel- en naamgeving aanpassingen

 • Op alle plaatsen waar in Intramed de tekst "Burger Service Nummer" stond is dit vervangen door "Burgerservicenummer".
 • In het scherm dat je ziet na opvragen/verifiëren BSN staat boven de gevonden gegevens voortaan BRP (Basisregistratie Personen) in plaats van GBA (Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens).
 • De velden met de naam "Afname methode" in de systeemgegevens en bij patiënten zijn hernoemd naar "Afnamemethode".

PREM

 • Als er toestemming voor deelname PREM is gegeven door een patiënt, wordt er een controle uitgevoerd. Er wordt gecontroleerd of alle benodigde velden ingevuld zijn zoals bij afnamemethode online het e-mailadres. Voortaan vindt deze controle niet meer bij het bewaren van de patiënt plaats, maar bij het invullen van de velden. Bijvoorbeeld bij het leegmaken van het e-mailadres of het invullen van "Toestemming gegeven".
     
 • Wanneer er 15 behandelingen of meer zijn gegeven, of de laatste behandeling is 6 weken of langer geleden, dan werd de patiënt op "Klaar voor verzenden" gezet. Werd vervolgens de behandelserie afgesloten voordat er daadwerkelijk verzonden werd, werd de status onterecht weer gewijzigd naar "Nog te versturen". Dit is opgelost.

Verslaglegging - online versturen vragenlijsten

Bij het online versturen van een vragenlijst kon een Access Violation fout voorkomen, terwijl de vragenlijsten wel werden verstuurd. Dit is opgelost.

Warning

De gegevens worden automatisch geconverteerd naar de nieuwe versie.