Versie 8.9: samenvatting nieuw, verbeterd en opgelost

In deze versie is vooral veel aandacht besteed aan verbeteringen voor de GGZ.

Voor de registratie, rapportage en gegevensexport van de GGZ hebben we in deze versie meerdere vernieuwingen doorgevoerd. In Intramed versie 8.9 kun je de aanlevering van ROM data vrijgevestigden aan Stichting Vrijgevestigden ROMmen/InfinitCare uitvoeren. De Jeugd GGZ kan nu ook declareren met de JW303 standaard. Indien nodig kun je ook declareren met afwijkende prestatiecodes per gemeente. En uiteraard is het vanaf deze versie mogelijk om te registreren volgens DSM-5.

Maar ook voor andere beroepsgroepen zijn er vernieuwingen. De ICD-10 codes van de Medisch Specialistische Zorg kunnen worden vastgelegd in de behandelserie. Deelnemers aan Zorg1 kunnen nu zorgproducten per week declareren. En de meest recente versie van de MKiB export (4.0.1) is ingebouwd waarin onder andere het vernieuwde meetinstrument voor ClaudicatioNet geëxporteerd wordt.

Tot slot zijn een aantal zaken opgelost. Een beschrijving vind je in de lijst "Oplossingen".

Maak, voorafgaand aan het updaten, voor de zekerheid een veiligheidskopie.
Open na elke update de archieven in Intramed, zodat deze ook geconverteerd worden (via menu [Systeem], [Archief], [Bekijk archief...]).

Nieuwe mogelijkheden

In deze Intramed versie 8.9 zijn een flink aantal verbeteringen voor GGZ en Jeugd GGZ doorgevoerd.

Tip

De nieuwe mogelijkheden zijn ook als e-releasenotes beschikbaar. Klik op je beroepsgroep en de bijbehorende nieuwe mogelijkheden worden getoond. Vervolgens klik je op een onderwerp dat als filmpje (met geluid) gedemonstreerd wordt.
                                             
Klik hier om de e-releasenotes online te bekijken.
Of klik hier om de e-releasenotes te downloaden als zip-bestand. (Let op: als je op de link klikt, start direct het downloaden van het zip-bestand.)

GGZ algemeen:

 • Intramed is aangepast op de overgang van DSM-IV naar DSM 5. Meer... 
 • Intramed controleert voortaan of er geen vervolgbehandelserie wordt aangemaakt als de patiënt onverwacht binnen 35 dagen terugkomt voor dezelfde primaire diagnose. Meer... 

GGZ Exports:

 • Aanlevering ROM-gegevens vrijgevestigden aan Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR). Meer...   
 • Aanpassingen in de SBGGZ-export. Meer...    
 • Aanpassingen in de DIS-export. Meer...  

Jeugd GGZ:

 • Je kunt declareren met de JW303 standaard. Meer... 
 • Aan de keuzemogelijkheden bij "Binnenkomst" zijn 2 nieuwe opties toegevoegd. Meer...    
 • Je kunt voor de GBGGZ én GGGZ in contracten met gemeenten een afwijkende prestatiecode instellen. Meer... 

Voor revalidatiegeneeskunde is de "Diagnose ICD-10" toegevoegd, voor zorgtypes 11, 13 of 21. Meer...

Als je zorgproducten gebruikt, kun je daar een declaratietraject bij instellen. Voortaan kun je ook een declaratiemoment na een opgegeven aantal dagen (bijvoorbeeld een week) toevoegen. Meer...

In het online declareren scherm kun je voortaan eenvoudiger bepalen welke declaraties verwerkt moeten worden. Meer...

Diverse kleinere uitbreidingen en verbeteringen

Intramed functie:

Omschrijving uitbreiding / verbetering

Contracten met zorgproducten (GGZ, MSZ)

Het komt voor dat er een vergoed bedrag afgesproken is met de verzekeraar, maar dat het jaar erna een percentage afgesproken wordt. In een contract kun je dat instellen op:

 • tabblad "2. Tarieven", subtabblad "b. Zorgproducten" in de rubriek "Afwijkend tarief:";
 • tabblad "3. Percentages". 

Bij een declaratiecode werd echter altijd het tarief gebruikt; ook al was er een percentage ingesteld met een recentere "vanaf"-datum.

Dit is opgelost met de nieuwe kolom "T/m datum:" voor de tarieven op tabblad "b. Zorgproducten". Hierin kun je een einddatum voor dat tarief invullen, waarna het percentage gebruikt zal worden.

 Deze kolom wordt ook automatisch ingevuld als er een nieuwe tariefregel wordt toegevoegd.

Declareren

 • Als je direct vanuit Intramed declareert naar VECOZO, is die declaratie zichtbaar in het scherm "Online declareren" op tabblad "2. Verzonden declaraties". Via dat tabblad kun je ook de "Retourinformatie ontvangen".
  Het kan zo zijn dat de verzekeraar (nog) niet (direct) retourinformatie klaargezet heeft bij deze declaratie. Als dat het geval is, dan komt er voortaan de melding "Er is nog geen retourinformatie beschikbaar.".
 • Bij declareren naar gemeentes werd de gemeentecode niet overgenomen, maar het verzekeraarsnummer. Dit is opgelost.
 • In de melding "Toevoegen gemeente %d aan verzekeraars bestand mislukt. Voeg eerst deze gemeente toe, en declareer opnieuw." zag je de gemeentecode niet. Ook dit is opgelost.

GGZ

 • In december 2016 is een last minute update van de GGZ 2017 tarieven uitgeleverd door de NZa (de tarieven zijn met 0,5 procent verlaagd). Deze wijziging geldt vanaf 1 januari 2017 en is doorgevoerd in Intramed.
               
 • De NZa heeft sinds 01-01-2016 de zogenaamde "J" (bijvoorbeeld de declaratiecode "25J518") declaratiecodes (voor de jeugd patiënten onder de 18 jaar) aangepast naar "B" (bijvoorbeeld de declaratiecode "25B678") declaratiecodes. Verschillende gemeenten verwachten bij JW321 declaraties omdat ze een "J" declaratiecode verwachten die de VNG nog gewoon hanteert in hun beslisboom.
  Intramed koppelt daarom weer de "J" declaratiecodes vanuit de VNG beslisboom aan declaraties.
      
 • Als je bij dezelfde cliënt een Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) behandelepisode aanmaakte en vervolgens een Gespecialiseerde GGZ (GGGZ) behandelepisode met dezelfde primaire diagnose, dan verscheen een foutmelding. Deze foutmelding is niet nodig, omdat het twee verschillende GGZ stromingen zijn. Voortaan wordt alleen gecontroleerd op behandelepisodes met dezelfde primaire diagnose én met dezelfde prestatiecodelijst.
      
 • In behandelepisodes van Jeugd GGZ, Gespecialiseerde GGZ en Generalistische Basis GGZ zie je voortaan tabblad "3. Oefenprogramma's" niet meer.
       
 • Als je een behandeling verplaatste naar een andere behandelserie, werden de verrichte activiteiten van die behandeling niet over gezet naar de nieuwe behandelserie. Dit is aangepast; voortaan worden de verrichte activiteiten ook overgenomen naar de nieuwe behandelserie.
      
 • In de patiëntgegevens kun je op tabblad "3. Bijzonderheden" aanvinken, of een patiënt gebruikt maakt van de privacyverklaring GGZ. Als deze optie is aangevinkt, worden er geen gegevens geëxporteerd naar Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR), SBGGZ en/of DIS.
      
 • Voor de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) export worden alleen de behandelseries meegenomen van de aangemelde medewerker (als deze uiteraard aan de voorwaarden voldoen voor de SVR export).
  Bij de SBGGZ export worden alle behandelseries meegenomen in de export, ongeacht wie er aangemeld is (als deze uiteraard aan de voorwaarden voldoen voor de SBGGZ export).
  Omdat niet iedere gebruiker dit weet, wordt er in de wizard bij verzenden naar SVR gemeld dat alleen eigen behandelseries geëxporteerd zullen worden. 

Jeugd GGZ

 • Wanneer er een Generalistische Basis GGZ zorgproduct en een behandeling op één behandelserie werd geregistreerd en vervolgens gedeclareerd naar een gemeente, verscheen er een access violation melding bij het declareren.
  Dit is opgelost; bij het bepalen van het bedrag wat vergoed wordt, wordt nu gekeken naar de betaler in plaats van de verzekeraar.
       
 • Per 1 januari 2017 zijn de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel samengaan tot de nieuwe gemeente Meierijstad. Dit aangepast in de lijst gemeentecodes.

Incasso

De Bank Identifier Code (BIC) is voor eurobetalingen binnen Europa niet langer nodig en daarom bij incasso niet meer verplicht voor zowel de begunstigde als de betaler. Als bij het aanmaken van een SEPA incasso-bestand de BIC van een patiënt leeg is, wordt in het betreffende veld voortaan de waarde "NOTPROVIDED" opgenomen.

Ook wordt voortaan een incasso bestand altijd aangemaakt volgens de SEPA-indeling. Daarom zijn de keuze "Bestandsformaat:" en de velden "Duplicaatcode" en "Testcode"  verwijderd uit het scherm "Aanmaken incasso bestand".     
Op tabblad "2. Declareren" van de Systeemgegevens zijn "Inzenderidentificatie" en "Vaste omschrijving" verwijderd. De velden daaronder zijn omhoog verschoven.

Licentie

Voortaan kun je ook een licentie met meer dan 99 therapeuten automatisch updaten. Je doet dat met de knop "Licentie nu ophalen" op tabblad "2. Licentie" in de praktijkgegevens.

Medewerkergegevens

Bij medewerkers kon een BIG-nummer ingevuld worden, dat uit minder cijfers dan 11 bestond. De voorloopnullen werden vaak vergeten. Dit veroorzaakte problemen bij de MKiB export.

Voortaan wordt er bij het invoeren/wijzigen van een BIG-nummer (tabblad "1. Algemeen" van de medewerkersgegevens)  gecontroleerd of het BIG-nummer lang genoeg is. Zo niet, dan zie je de melding "Het BIG-nummer moet 11 karakters hebben.".

MKiB export

Voortaan kun je alleen nog exporteren in de Masterplan Kwaliteit in Beweging 4.0.1 versie. Heb je al een online dienst voor deze export ingesteld, dan wordt die geconverteerd. De omschrijving wordt aangepast naar "Kwaliteit in beweging aanlevering v4.0.1". Hierin zijn ook de volgende aanpassingen verwerkt:    

 • Bij het uitvoeren van de export "Kwaliteit in Beweging" wordt voortaan gecontroleerd, of het BIG-nummer van een behandelaar 11 karakters lang is. Dit gebeurt bij het toevoegen van verrichtingen en meetinstrumenten.
  Is het BIG-nummer niet lang genoeg, dan zal de verrichting of het meetinstrument niet worden toegevoegd.Op de laatste pagina van de wizard (waar het aantal goedgekeurde en afgekeurde episodes staat) zal ook worden vermeld, dat bij X therapeuten het BIG-nummer niet klopt. Welke therapeuten dat zijn, zie je in het verwerkingsverslag.
      
 • Wanneer er in een behandeling gekozen is voor "CTG tarievenlijst instellingen" zal de behandelcode in het veld NZA geëxporteerd worden. Alleen behandelingen met één van de codes 193029, 193001, 193025 of 193088 worden meegenomen.
     
 • Voortaan zal bij het exporteren van behandelingen gekeken worden naar de codelijst van een behandeling. Een behandeling zal alleen worden geëxporteerd wanneer de codelijst aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • het veld "Soort:" is ingesteld op Zittingen;

  • het veld "Soort codes:" is ingesteld op Prestatiecodes;

  • het veld "Soort prestatiecodelijst:" is ingesteld op Paramedische hulp óf CTG tarievenlijst instellingen.

 • Het KNGF wil extra aandacht voor de privacy van patiënten en heeft aan de softwareleveranciers gevraagd, of zij de vier cijfers van de postcode van de patiënt niet meer mee willen sturen. Daarom wordt voortaan in de MKiB-export het veld "PostcodeClient" niet meer gevuld.
        
 • In de wizard voor de MKiB-export konden de praktijkgegevens gewijzigd worden. Daardoor werd de schijn gewekt dat wijzigingen in dit scherm daadwerkelijk mee gingen in de export. Voortaan kun je de praktijkgegevens niet meer wijzigen in de wizard.
     
 • Op de tweede pagina van de wizard staan voortaan de voorwaarden waaraan behandelepisodes en behandelingen moeten voldoen om geëxporteerd te kunnen worden.

     
 • De periode waarover de export wordt uitgevoerd, wordt voortaan vermeld in de wizard. 
     
 • Als in de aanleveringsperiode geen verrichtingen zijn uitgevoerd, wordt er gecontroleerd of er in dezelfde periode wel meetinstrumenten afgenomen zijn. Is dat zo, dan zal de behandelepisode ook worden geëxporteerd.
     
 • Na een succesvolle verzending wordt er, bij alle medewerkers met rechten voor verzenden en toestemming voor MKiB, automatisch een taak aangemaakt voor de volgende maand als reminder voor de maandelijkse aanlevering. De einddatum van de taak is de begindatum + 1 week. 

 Om alle gevraagde gegevens te exporteren, heb je ook de nieuwe revisie van de verslagleggingsrichtlijn "Fysiotherapie" nodig.

MSZ

 • Het tarief wat ingevuld wordt in het contract werd voor MSZ niet overgenomen in het declaratiebedrag van de DBC (behandelserie). Ook niet na (opnieuw) afsluiten van de DBC (behandelserie). Ook het percentage vergoed werd niet meegenomen. Bij het uitvoeren van de wizard "Behandelserie afsluiten" werd geen rekening gehouden met de contracttarieven en/of -percentages als de "Soort betaler" op "Patiënt" stond.
  Voortaan wordt hier wel rekening mee gehouden als je bij het contract in het veld "Contracttarieven bij patiëntnota's" voor "Ja" hebt gekozen.
        
 • De nieuwe gegevens die per 01-01-2017 gebruikt moeten worden volgens de NZa, zijn in Intramed opgenomen. 
        
 • Het rapport "Af te sluiten zorgtrajecten" (via menu [Rapporten], [Behandelepisodes]) is voortaan ook beschikbaar voor MSZ. Hierop worden behandelepisodes getoond die 360 dagen na afsluiten van de laatste behandelserie nog open staan. Afsluiten na 360 dagen (3 x 120 dagen) geldt alleen voor behandelseries met Zorgtype 11 en 21. Met andere zorgtypen wordt op dit moment geen rekening gehouden.
        
  Omdat het rapport nu ook voor MSZ beschikbaar is, is dit in de gebruikersgroepen op tabblad "2. Acties" bij de actie "Rapporten" acties verplaatst van "Rapporten GGZ" naar "Rapporten Behandelepisodes". Je bereikt de gegevens van een gebruikersgroep via menu [Systeem], [Organisatie], [Groepen].   
 • De grouper voor de MSZ van VECOZO zelf is life gezet. De grouper die bij CSC stond, is vervallen. Tijdens de conversie wordt de link in elke onlinedienst  met het type "Externe Grouper" vervangen door de nieuwe link.

Verzekeringsconcerns

Multizorg VRZ

De verzekeringsconcerns ASR-Ziektekosten verzekeringen, ONVZ, Zorg en Zekerheid en ENO vallen onder het inkoopconcern "Multizorg". Daarom is het concern "Multizorg" toegevoegd aan de verzekeringsconcerns in Intramed. Dit zijn de volgende concerns:

 • Coöperatie VGZ
 • CZ
 • Achmea
 • Multizorg VRZ
 • Menzis
 • De Friesland
 • DSW-Stad Holland (staat niet in het UZOVI-register maar is wel een inkoop concern).

 Heb je al contracten met verzekeraars die onder het concern Multizorg VRZ vallen, dan moet je die zelf aanpassen.

Een aantal labels van Multizorg zijn toegevoegd aan de UZOVI-tabel:

 • 3345 Europeesche Verzekering Maatschappij N.V.
 • 3346 InsureToStudy
 • 3349 StudentsInsured

Een aantal verzekeraars zijn met hun UZOVI voortaan gekoppeld aan Multizorg VRZ in plaats van aan CZ:

 • 5516 Zorgkantoor Amstelland en De Meerlanden
 • 5517 Zorgkantoor Zuid-Holland Noord
 • 7085 OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid UA

VGZ

Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (UZOVI 0212) hoort voortaan bij het concern VGZ.

Oplossingen

Mede dankzij de oplettendheid van gebruikers zijn enkele problemen opgelost. Het gaat hierbij om:

Intramed functie

Probleem en oplossing

Abonnementen

Bij het opbouwen nota's voor abonnementen, wordt voortaan weer de begin- en einddatum in de declaratie ingevuld.
Bij het aanmaken van een baliefactuur voor abonnementen wordt voortaan 1-1-<huidige jaar> in de begindatum ingevuld.

D-Pay

 • Bij het crediteren van retrosessies werd gecontroleerd of het een dubbel ingevoerde behandeling betrof en zo ja, dan werd de zojuist gecrediteerde behandeling verwijderd. Voortaan worden dergelijke dubbele behandelingen niet meer verwijderd.
 • Als bij het afdrukken van managementinformatie werd gefilterd op een verzekeraar, bleef het rapport leeg als met D-Pay gewerkt werd. Dit is hersteld.

Warning

De gegevens worden automatisch geconverteerd naar de nieuwe versie.